ROZHODNUTIE Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1

Rozhodovacia rada SPF v zložení Mgr. Igor Šumichrast, predseda; JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, podpredseda; JUDr. Ľubomír Myndiuk, L.L.M, člen; Mgr. Michal Klein, člen, na svojom zasadnutí konanom dňa 11.12.2017 v sídle Slovenskej plaveckej federácie: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava v čase od 11:00 - 13:00, v spore Slovenskej plaveckej federácie so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36068764 (ďalej len „SPF“) ako navrhovateľom proti KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI so sídlom: Čajkovského štvrť 3733/8, 03601 Martin, IČO: 42433291 (ďalej len „KPMTV“) ako odporcom, za prítomnosti Kontrolóra SPF Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD., vo veci porušenia autorských práv rozhodla pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI takto:
1. SPF nie je povinná zrušiť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 a rozhodnúť o zmene názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP, ktoré je oprávnená ďalej používať.
2. SPF používaním názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP ani prijatým Uznesením Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 nezasahuje do autorských ani iných práv KPMTV ani do práv tretích osôb a jej konanie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami SPF.