SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U3/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov synchronizovaného plávania na súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky Open v technických elementoch Juniori a Seniori 2020 v Bratislave/SVK dňa 12.01.2020: Reprezentanti v kategórii Juniori: Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lorinczová L., McDonnell L., Palenčárová P., Sabajová T., Slezáková R., Solymosy J., Solymosyová S., Strapeková Ž., Vojtášková V., Waterloos L., Zemanová L., Ždánová N. Reprezentanti v kategórii Seniori: Daabousová N., Diky CH., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Lorinczová L., McDonnell L., Miškechová D., Sabajová T., Slezáková R., Solymosy J., Solymosyová S., Vojtášková V. Realizačný tím: vedúci výpravy: Szauder N. tréner: Szauder N. Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia. Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný: p. McDonnell J.
08.01.2020

Prestupy účinné k 01.01.2020

Prestupy účinné k 01.01.2020.
08.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U2/P

Rada SPF schvaľuje kritérií pre vyplatenie odmien plavcom za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v kategórií seniorov a stanovenie výšky odmeny za prekonanie Slovenských rekordov v plávaní v kategórií seniorov nasledovne: Kritériá pre vyplatenie odmeny: V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní mužov alebo žien v kategórií seniorov v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v individuálnych disciplínach bude plavcovi za každé prekonanie rekordu vyplatená finančná odmena. Finančná odmena bude vyplatená každému plavcovi, ktorý prekoná ktorýkoľvek Slovenský rekord v plávaní uvedený vyššie, bez ohľadu na vekovú kategóriu, do ktorej je plavec zaradený. Finančné odmena bude vyplatená po ukončení RTC 2019 jednorazovo najneskôr do 28.2.2020 V prípade prekonania Slovenského rekordu v plávaní je výška stanovená na základe typu individuálnej disciplíny a zaplávaného bodového výkonu pričom bodový výkon sa hodnotí podľa bodov FINA 2018 Výška odmeny za prekonanie Slovenského rekordu v plávaní: Na 25m a 50m bazéne v neolympijských disciplínach: Do 799 bodov FINA              400,- Eur Od 800 do 899 bodov FINA 450,- Eur Nad 900 bodov FINA           500,- Eur Na 50m bazéne v olympijských disciplínach: Do 799 bodov FINA              600,- Eur Od 800 do 899 bodov FINA 650,- Eur Nad 900 bodov FINA           700,- Eur A súčasne schvaľuje výšku odmien za prekonané individuálne rekordy SR v seniorských kategóriách za rok 2019 v zmysle kritérií uvedených vyššie pre jednotlivých plavcov nasledovne. Ocenení plavci Celková Suma Počet rekordov Halas Adam 450,00 € 1 Kolníková Veronika 400,00 € 1 Nagy Richard 650,00 € 1 Podmaniková Andrea 1 800,00 € 4 Štefánik Vladimír 650,00 € 1 Trníková Nikoleta 3 750,00 € 6   7 700,00 € 14   Podrobný zoznam prekonaných rekordov a stanovené výšky odmeny za tieto rekordy sú súčasťou prílohy č.2 Finančné odmeny pre plavcov budú hradené z prostriedkov sekcie plávania. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien plavcom za prekonané rekordy seniorskej kategórie v roku 2019. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Blažová
08.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U1/P

Rada SPF schvaľuje účasť plavcov seniorskej kategórie so splneným limitom pre zaradenie do reprezentačného družstva seniorov od 1.1.2020 na sústrední v Turecku v termíne 26.01. – 16.02.2020 , vrátane realizačného tímu: Plavci: 1.         Podmaniková Andrea, 2.         Trníková Nikoleta, 3.         Zuzana Pavlikovská 4.         Robin Reidl 5.         Tamara Potocká 6.         Lukáš Kalník 7.         Barbora Mikušková 8.         Ľubor Koka  Realizačný tým: 1.         Vladimír Železník – reprezentačný tréner 2.         Karel Procházka – asistent reprezentačného trénera 3.         Ján Blanár – fyzioterapeut, masér Z akcie sa dopredu ospravedlnili: Richard Nagy, Tomáš Klobúčnik, Miroslava Záborská, Zora Ripková, Adam Halás, Karolína Hájková, Laura Benková, Adam Černek, Prebiehajúce disciplinárne konanie: Marek Botík Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie plávania. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť vysokohorské sústredenie v Turecku  nominovaných plavcov a realizačného tímu v termíne 26.1. - 16.2.2020. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát (p.Nowak)
08.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U129/P

Rada SPF schvaľuje najúspešnejších plavcov za rok 2019 na základe stanovených kritérií podľa uznesenia Rady SPF č. SPF/2018/R/Z1/U12 (príloha č.2) a najúspešnejších plavcov Masters za rok 2019 podľa prílohy č. 1. Na základe stanovených kritérií podľa uznesenia Rady SPF č. SPF/2018/R/Z1/U12 (príloha č.2) tiež stanovuje výšku odmeny pre jednotlivých ocenených plavcov a ich osobných trénerov, ktorí sú súčasne aj fyzickými členmi SPF : pozn. nezverejňuje sa a doplní sa po Galavečeri 2020.   Finančné odmeny pre plavcov vo výške podľa Kritérií pre hodnotenie najúspešnejších plavcov SPF pre vyhodnotených pretekárov budú hradené z prostriedkov sekcie plávania a finančné odmeny pre trénerov ocenených plavcov budú hradené z vlastných zdrojov sekcie plávania. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá zabezpečiť vyplatenie odmien reprezentantom a trénerom. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Hudecová, p. Blažová
08.01.2020

Stránky

Subscribe to SPF