Zasadnutia orgánov SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou zmien od 1.3.2020.  
02.03.2020

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U11

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2020/VSPL/U11/P má byť schválenie FINA rozhodcov na podujatia LEN v roku 2020: • LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. Slovenská plavecká federácia môže na toto podujatie nominovať maximálne dvoch rozhodcov, ktorí sú zapísaní na FINA liste rozhodcov plávania číslo 19 alebo číslo 20. Výbor sekcie plávania navrhuje nominovať za SPF: • Edita Kucejová: LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. ktorá na výzvu manažéra rozhodcovských zborov plávania o účasť na tomto podujatí prejavila záujem a spĺňa podmienky účasti a výkonu funkcie rozhodcu na podujatí LEN a FINA.
23.02.2020

Stránky

Subscribe to Zasadnutia orgánov SPF