Vzdelávanie

Staň sa vysokoškolsky vzdelaným trénerom plávania najvyššej...

Nezabudnite, že len do konca februára (28.02.2020) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva plávania v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na trénerstvo plávania. Trénerskú špecializáciu plávanie na KTVŠ FF UMB získali aj úspešní plavci ako napr. Peter Domanický, Roman Kučík, Jana Schniererová, Matej Kuchár, sestry Pernišové, Karol Puzser, Pavol Fázik a iní. V súčasnosti u náš ukončuje bakalársky stupeň štúdia aj juniorská majsterka Európy Barbora Mišendová. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).      Základné informácie nájdete na: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/bakalarsky-stupen-studia-2020-2021/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/ elektronická prihláška: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/elektronicka-prihlaska.html   Podmienky: -  registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF) -  aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=20427 www.ktvs.sk                                                                                                                 PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.                                                                                                     garant športovej špecializácie plávanie

Seminár pre trénerov plávania - 5.3.2020 Bratislava

Srdečne Vás pozývame na Seminár pre trénerov plávania, ktorý sa uskutoční pod organizáciou SPF dňa 5.3.2020  od 20:00 - 21:30 v Bratislave - Hotel Nivy, kongresová sála.  Seminár je bez účastníckeho poplatku a tému Východiská periodizácie tréningového zaťaženia so zameraním na rozvoj štruktúry trénovanosti Vám bude prednášať prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.  z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.  Podmienkou účasti na Seminári je riadne vyplnenie a zaslanie prihlášky elektronickou formou na  e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 25. februára 2020.  Prihláška vo formáte PDF a WORD je súčasťou príloh tohto článku. 

Vzdelávanie rozhodcov synchronizovaného plávania

V dňoch 18.01. až 19.01. sa uskutoční školenie rozhodcov synchronizovaného plávanie prvého kvalifikačného stupňa. Školenie bude následne prebiehať praktickou časťou na súťaži Zlatá Rybka 2020 v kategóriách Ú1 až Ú3. Nedeľné školenie od 09:00 do 12:00 je otvorené aj pre rozhodcov, ktorí majú záujem o rekapituláciu svojich poznatkov.  P R O G R A M SOBOTA 18.01.2020: 14:00-19:00 NEDEĽA 19.01.2020: 09:00-12:00 následne bude pokračovať praktická časť na súťaži Zlatá Rybka (od 13:00) Školenie sa bude konať v priestoroch FTVŠ UK Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, v Bratislave.

Seminár pre trénerov - Antidoping a Výživa

Slovenská plavecká federácia organizuje Seminár pre trénerov v dvoch termínoch počas reprezentačných sústredení mladších a starších juniorov v plávaní  v Poprade, na ktorý srdečne pozývame trénerov plávania, rodičov a plavcov.  termín 30.01.2020 Seminár pre trénerov a účastníkov reprezentačného sústredenia ( mladší juniori ) termín: 30.1.2020 čas: od 10:00 do cca. 13:00 hod. miesto: AquaCity Poprad témy:   1. Úvod do antidopingu, informácie k samovzdelávaniu prednáša: Antidopingová agentúra SR 2. Základy výživy pri tréningovom procese prednáša: Bc. Ivana Šuleková účastnícky poplatok: 10 eur * termín prihlášok: do 22.01.2020   termín 9.2.2020 Seminár pre trénerov a účastníkov reprezentačného sústredenia ( starší juniori )  čas: od 15:00 do cca. 18:00 hod.  miesto: AquaCity Poprad  témy: 1. Ukážka dopingovej kontroly, informácie k samovzdelávaniu prednáša: Antidopingová agentúra SR 2. Základy výživy pri tréningovom procese prednáša: Bc. Ivana Šuleková  účastnícky poplatok: 10 eur *  termín prihlášok: do 29.01.2020   *účastnícky poplatok sa netýka športovcov, ktorí boli nominovaní na jednotlivé sústredenia. V prípade, že máte záujem zúčastniť sa seminára (nielen) pre trénerov, je potrebné: 1. Riadne a včas vyplniť prihlášku na seminár 2. Vykonať úhradu účastníckeho poplatku na účet SPF IBAN: SK33 0200 0000 0030 7427 5158 Variabilný symbol: 202001 Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť: SEMINAR T, MENO a PRIEZVISKO Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do termínu prihlášok uvedených vyššie. V prípade otázok môžete napísať na e-mail: grznarova@swimmsvk.sk   Tešíme sa na Vás

Vzdelávací program Športová diplomacia 2019/20

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vám zaslať informáciu k výberu účastníkov na program “Športová diplomacia“ na akademický rok 2019/20, ktorý pripravil Český olympijský výbor spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom a  a ďalšími inštitúciami pre záujemcov z radov športových organizácií. Účastníci sa budú vzdelávať v témach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. Hlavným cieľom programu je posilniť zastúpenie slovenského a českého športu v medzinárodných športových organizáciách a pripraviť účastníkov tak, aby boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci domácich i medzinárodných štruktúr. Brožúru k program, podrobnosti o nadchádzajúcom ročníku a jeho podmienkach a prihlášky športovej organizácie aj kandidáta nájdete v prílohách tohto e-mailu. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov. Uzávierka pre podanie prihlášok na e-mailovú adresu sport@swimmsvk.sk je 01.07.2019.
17.06.2019

Stránky

Subscribe to Vzdelávanie