Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK8

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK8 za obdobie 29.01.-26.02.2020

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1 za obdobie 01.01.-29.01.2020

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121 za obdobie 28.11.-31.12.

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK3/U1/P

U Z N E S E N I E Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2018/DK/DK3/U1/P Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “DK SPF”) vo veci podnetu navrhovateľov: Rada SPF a Kontrolór SPF na prešetrenie konania individuálneho člena Mgr. Ireny Adámkovej, reg. číslo SVK14132, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK3, takto r o z h o d l a Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie vedené pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia spáchaného na tom skutkovom základe, že 1. v decembri roku 2014 ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie prevzala do vlastných rúk od Miroslava Nowaka finančnú sumu 2.400 USD v hotovosti ako príspevok na Majstrovstvá sveta FINA World Swimming Championships (25m), ktorú riadnym spôsobom nezaúčtovala do účtovníctva SPF, no túto finančnú sumu odložila bez bližšieho účelu na jej použitie, a 2. v decembri roku 2017 vyplatila ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie prostredníctvom osoby Súťažného a projektového riaditeľa SPF pána Róberta Košťála osobe Marekovi Gajdošovi sumu vo výške 700 Eur v hotovosti ako úhradu odplaty za práce vykonané v prospech Slovenskej plaveckej federácie z a s t a v u j e, nakoľko v bode 1. zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa článku 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF a 2. skutok nie je disciplinárnym previnením.

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK02

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej pléna vo veci podnetu navrhovateľa: Miroslava Nowáka – športového riaditeľa SPF, predmetom ktorého je oznámenie o porušení povinnosti reprezentanta počas reprezentačnej akcie Plzenské šprinty 2019 - členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „SPF“): Marek Botík, reg. číslo SVK10219, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK02, z a č í n a v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2019/DK/DK02 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF: Marek Botík – športovec, reg. číslo SVK10219 (ďalej tiež len „individuálny člen SPF“ alebo „reprezentant“) a súčasne v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu členovi SPF ukladá predbežné opatrenie p o z a s t a v e n i e   v ý k o n u    š p o r t o v e j č i n n o s t i v    r á m c i               r e p r e z e n t á c i e    S R až do rozhodnutia DK SPF vo veci

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania