Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie
o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov
vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou zmien od 1.3.2020.