Nominačný list na reprezentačnú akciu / ASWS Paris 2020

Zraz účastníkov je 04.03.2020 o 10:15 na letusku Schwechat.

Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Download: