Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 6 zmenu termínu konania pretekov Jarné Majstrovstiev SSO - dlhé trate z dôvodu obsadenia bazéna na Mestskej plavárni v Žiline iným subjektom:
Jarné Majstrovstvá SSO - dlhé trate na 01.03.2020
Úloha z uznesenia:
Rada SPF ukladá zaktualizovať termín konania pretekov jarné M-SSO – dlhé trate v Termínovej listine SPF na rok 2020 a ako upozornenie zverejniť zmenu termínu konania pretekov na webe SPF.
Termín: ihneď
Zodpovedný: p.Bianca Grznárová, asistent sekcie plávania
Úloha z uznesenia:
Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Jarné M-SSO – dlhé trate v ŠTD 2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webe SPF a informovať športového administrátora pretekov.
Termín: ihneď
Zodpovedný/í : p.Miroslav Šimun, matrikár súťaží plávania , p.Zuzana Košťálová, matrikár SPF