Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK3/U1/P

U Z N E S E N I E
Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie
SPF/2018/DK/DK3/U1/P
Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti
podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne
Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “DK SPF”) vo veci podnetu navrhovateľov: Rada
SPF a Kontrolór SPF na prešetrenie konania individuálneho člena Mgr. Ireny Adámkovej,
reg. číslo SVK14132, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK3, takto
r o z h o d l a
Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF
disciplinárne konanie vedené pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho
previnenia spáchaného na tom skutkovom základe, že
1. v decembri roku 2014 ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie prevzala do vlastných
rúk od Miroslava Nowaka finančnú sumu 2.400 USD v hotovosti ako príspevok na
Majstrovstvá sveta FINA World Swimming Championships (25m), ktorú riadnym
spôsobom nezaúčtovala do účtovníctva SPF, no túto finančnú sumu odložila bez bližšieho
účelu na jej použitie, a
2. v decembri roku 2017 vyplatila ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie
prostredníctvom osoby Súťažného a projektového riaditeľa SPF pána Róberta Košťála
osobe Marekovi Gajdošovi sumu vo výške 700 Eur v hotovosti ako úhradu odplaty za práce
vykonané v prospech Slovenskej plaveckej federácie
z a s t a v u j e,
nakoľko v bode
1. zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa článku 32 ods. 1
Disciplinárneho poriadku SPF a
2. skutok nie je disciplinárnym previnením.