Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK02

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej pléna vo veci podnetu navrhovateľa: Miroslava Nowáka – športového riaditeľa SPF, predmetom ktorého je oznámenie o porušení povinnosti reprezentanta počas reprezentačnej akcie Plzenské šprinty 2019 - členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „SPF“): Marek Botík, reg. číslo SVK10219, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK02,

z a č í n a

v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2019/DK/DK02 disciplinárne konanie voči

individuálnemu členovi SPF: Marek Botík – športovec, reg. číslo SVK10219

(ďalej tiež len „individuálny člen SPF“ alebo „reprezentant“) a súčasne

v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu členovi SPF

ukladá predbežné opatrenie

p o z a s t a v e n i e   v ý k o n u    š p o r t o v e j č i n n o s t i v    r á m c i               r e p r e z e n t á c i e    S R

až do rozhodnutia DK SPF vo veci